Patent: Jonas Albert Johnsen

Sweden 9656
PATENT №9656
BESKRIFNING
OFFENTLIGGJORD AF
KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.
J. A. THORBJÖRNSSEN och J. A. JOHNSEN,
KRISTIANIA (NORGE).
Anordning vid revolvrar.
Patent i Sverige från den 14 april 1898.

Denna uppfinning omfattar revolvrar, hvilkas magasin (roterande trumma) är utbytbart. sa att det efter afskjutandet af de i detsamma befintliga patronerna kan falla af eller med lätthet borttagas samt ersättas med ett nytt magasin, innehållande nya patroner. För att möjliggöra detta delas revolvertrumman i i tvenne stycken, det egentliga magasinet och den del, som skall meddela magasinet en vridningsrörelse efter aflossandet af hvarje skott. Sistnämda del, den så kallade medbringaren, befinner sig i en radial urtagning i magasinet, som derför är hästskoformigt, så att det kan skjutas upp i sitt läge, omfattande medbringaren.

A bifogade ritning visas, huru ett enligt denna uppfinning konstrueradt revolvermagasin är beskaffadt och förenadt med en revolver af i öfrigt vanlig konstruktion. Fig. 1 visar revolvern sedd från sidan. Fig. 2 visar en längdsektion och fig. 3 en tvärsektion af medbringaren samt fig. 4 en tvärsektion af sjelfva magasinet.

På trummans axel A är ett stycke B (medbringaren) vridbart anbragt. Medbringaren är försedd med den vanliga spärrtandsraden C för magasinets vridning af spännmekanismen. T betecknar magasinet, som kan vara gjordt af tunn stålplåt, och som har patronkamrar S, bestående af vid magasinets hästskoformiga ändväggar fästa stålrör. I väggen U, som, då magasinet är anbragt på sin plats i revolvern, noggrant omsluter medbringaren, finnas tvenne öppningar L, i hvilka hakar K ingå, då magasinet anbringas kring medbringareu. I denne finnes en anordning, af hvilken trumman efter afskjutandet af alla skotten automatiskt frigöres vid den påföljande påverkan på aftryckaren. Denna anordning består af en liten kolf D, som ligger i samma cirkel som patronkamrarne, så att den kommer att träffas af hanen, då den intager sin öfversta ställning. Kolfven har ett ntsprång E, som anligger mot öfre änden af en stång F, hvilken har en oval öppning, hvarigenom axeln A går, oeli som när ned till medbringarens undersida. Stången F och kolfven D hållas i sina å ritningen visade lägen af fjädrar G och H. Hakarne K äro fästa vid ntsprång I i närheten af stångens F öfre ände. Då hanen slår an mot kolfven D, går denna framåt, i följd hvaraf utsprånget E skjuter stången F nedåt, så att denne kommer i beröring med magasinets vägg U. Samtidigt gå hakarne K in i medbringaren, så att magasinet icke längre fasthålles, hvarför det på grund af det af stången F utöfvade trycket kommer att glida ned från medbringaren. E tt nytt. med patroner försedt magasin kan derefter skjutas upp på det gamlas plats.

Hakarne K kunna äfven vara fästa direkt på kolfven D, i hvilket fall de äro anordnade för att svänga i ett horisontalplan. Dessutom bör bemärkas, att öfverförandet af kolfvens D rörelse till stången F kan ske på annat sätt än det beskrifna.

Patentanspråk:

Vid revolvrar med utbytbart magasin den anordningen, att på revolveraxeln är anbragt en vridbar del eller medbringare, samt att magasinet är försedt med en radial urtagning, i hvilken medbringaren passar, så att magasinet vrides af medbringaren vid dennes rotation, livarjemte medbringaren är försedd med en låsinrättning, som på kändt sätt fastbåller magasinet, då detta skjutes pä medbringa ren.