Patent: AG Grusonwerk

Sweden 4471
PATENT №4471
BESKRIFNING
OFFENTLIGGJORD AF
KONGL. PATENTBYRÅN.
FRIMAN AKTIENGESELSCHAFT GRUSONWERK,
MAGDEBURG, BUCKAU (TYSKLAND).
Anordningar vid revolvrar.
(Uppfinnare: A. Flock.)
Patent i Sverige från den 17 maj 1892.

Vid vanliga revolvrar minskas skottets precision betydligt, derigenom att det mellan pipans bottenyta och trummans främre yta befintliga mellanrummet, livilket är nödvändigt för att trumman skall kunna vrida sig utan att klämmas fast, äfven tinnes qvar vid affvrandet. Genom detta mellanrum kan dels en del af krutgaserna tränga ut och inverka skadligt på pipans rigtning, och dels hindras kulans rigtiga införande i pipan genom bristande styrning vid afbrottsstället; härigenom blef en god skjutning mycket försvårad.

För att minska dessa olägenheter liar revolvrar konstruerats, vid hvilka pipan varit förskjutbar längs efter i ramen och, i och för tätning af fogen mellan pipan och patron kammaren, kunnat dragas tillhaka före skottlossningen, sä att dess bakre ände gripit öfver patronhylsan.

Föreliggande uppfinning afser några anordningar vid revolvrar af sistnämda slag.

A bifogade ritning visas en enligt denna uppfinning anordnad revolver i tre olika lägen i tig. I, IIL och III.

I fig. I är den kring tappen 1 vridbara, under trycket af en fjäder 2 stående hanen 3 i hviloläget. Pipan 4 intager sitt främsta läge, lemiiande ett litet mellanrum mellan sin bottenyta och trummans 5 främre yta, så att det är möjligt att i och för laddning och urladdning vrida trumman omkring dess axel 6. Denna senare är skjutbar i längdrigtningen i ramen 7 och vid främre änden orubbligt förenad med pipan medelst muttern 8 samt i bakre änden försedd med en hakformig del 9. Mellan pipan och ramen är insatt en fjäder 10, som ändamälsenligast lägges omkring axeln 6 i en vid pipan fäst hylsa 11. Denna fjäder spännes genom pipans tillbakadragande och åstadkommer sedan dennes framåtförande.

Revolvern spännes genom att draga tillbaka lianen 3 eller aftryckaren 12.

Vid första tempot rör sig hanen och af tryckaren till det i fig. II visade läget. Ett stift 13 på lianen drager under denna rörelse axeln 6 tillbaka medelst den hakformiga delen 9. Samtidigt åstadkommer en näsa 14 pa hylsan 11 en vridning af vinkelhäfstången 15, hvarigenom den med denna ledadt förenade och under trycket af en vid ramen fäst fjäder 16 stående kringvridningsannen 17 kommer att glida öfver en tand pa den vid trumman 5 sittande kringvridningsskifvan 18 och lägga sig bakom densamma. Vid det i fig. 11 visade läget är spärrstiftet 10, som sitter på fjädern 16 och skall förhindra en oafsigtlig vridning af trumman 5. med säkerhet förd t ur baket 20; men livarje kringvridning af trumman förhindras ändock utaf pipan, emedan denna senare under tiden kmmit in i patronläget med sitt bottenstycke. Detta är pä främre sidan försedt med en kägelformig fördjupning 21, på det att det pä motsvarande sätt svarfvade bottenstycket lätt må komma in deri. Pipan skjuter sig vid tillbakadra gandet med loppet tätt öfver och omkring den del af patronhylsan 22, som når ut i den främre utvidgningen af patronläget. Under denna rörelse styres pipan i ramen af en styrskona 23.

Under det andra tempot förreglas pipan med ramen derigenom att stängerna 24 till regeln 25, som af fjädrarna 20 tryckos nedåt, med sina på baksidan killörmigt afsneddade ändar 27 gå in i motsvarande hål i styrskenan (se fig. V och VI), så snart lianen 3 eller aftryc karen 12 dragits tillhaka till läget i fig. II. Pipan gör dervid ännu en liten rörelse bakåt motsvarande kilen 27. I denna lilla rörelse deltager naturligtvis också axeln 6; stiftet 13 är frän läget fig. II till läget fig. III och tillbaka, såsom synes, ur ingrepp med axelns 6 hakfbrmiga del ,9, emedan stiftet såväl som hakens undre yta äro formade efter en cylinder, hvars axel sammanfaller med tappens 1.

Dragés aftryekaren ännu något litet tillbaka ur läget tig. III utlöses spärrarmen, hanen 3 springer framåt påverkad af fjädern 2, slår mot tändstiftet 2.9 och drifver det in i tändhatten. Efter antändningen trycker fjädern 30 tändstiftet äter något tillbaka, så att dess spets kommer ur patronhylsan. För att stiftet skall kunna gå undan bakåt, är hanens främre yta försedd med en liten skära. Släpper man loss aftryekaren efter skottet, så tryckes den af fjädrarna 20 till sitt hviloläge fig. I, stängerna 24 gä nedåt och släppa loss styrskenan 23, sä att pipan föres framåt utaf tjädern 10 och å sin sida åter lössläpper trumman. Afven näsan 14 har da rört sig framåt och fjädern 10 vrider vinkelhäfstängen 15 åt venster och trycker omvridningsarmen 11 uppåt, så att denne vrider trumman. Efter skedd vridning lägger sig spärrstiftet 19 i nästa hak i trummans omkrets och hindrar den att vrida sig vidare, tills vid nästa spännande pipan äter öfvertager denna funktion.

Medelst den beskrifna konstruktionen vinnes nu för det första att kulan redan i affyrningsögonldicket befinner sig i pipan, utan att dess styrning ett enda ögonblick afbrytes, och för det andra att krutgaserna pressa patronhylsans sidor mot loppets väggar och täta fullkomligt krutrummot.

Patentanspråk:

l:o) Vid revolvrar, vid hvilka pipan är förskjutbar längsefter i ramen och, i och för tät ning af fogen mellan pipan och patronkammaren dragés tillbaka före skottlossningen, så att dess bakre ände griper öfver patronhylsan, den an ordningen, att pipan dels är medelst den i patentanspråket 2:o), 3:o) eller 4:o) angifna anordningen, satt i förbindelse med hanen för att vid dennas bakåtförande dragas tillbaka och dels är försedd med en (event. flere) mellan utsprång på pipan och ramen anbragt fjäder för att sedan hanen bragts i det icke spända tillståndet äter föras i begynnelselåget.

2:o) Vid revolvrar, sadana som angifvits i patentanspräket l:o), en anordning för att då lianen spännes, draga pipan tillbaka, bestående af en med pipan fast förenad, i revolverns ram parallelt med pipan skjutbar axel, baktill försedd med en hakformad del, som går ned bakom ett på lianen anbragt stift, varande den hakformade delen och stiftet af sådant inbördes läge att det senare drager med sig denförra under hanens spännande.

3:o) Vid revolvrar, sådana som angifvits i patentanspråket l:o), en anordning för att da hanen spännes draga pipan tillbaka äfvensom förregla pipan i det tillbakadragna läget, bestående af en i revolverns ram vinkelrätt eller nära vinkelrätt mot pipans längdrigtning skjutbart lagrad kilformig regel, som mot fjädertryck föres af aftryekaren in i mot regeln svarande bål i en med pipan fäst förenad och event. såsom styrning för densamma tjenande skena.

4:o) Vid revolvrar sådana som angifvits i patentanspraket l:o), en anordning för att da hanen spännes draga pipan tillbaka äfvensom förregla densamma, bestående af den i patentanspråket 2:o) angifna anordningen kombinerad med den i patentanspråket 3:o) angifna anordningen pä sådant sätt att den senares kilformade regel fortfar att verka dä den förra slutat, i ändamål att flytta den med pipan förenade hakformade delen ur beröring med stiftet på hanen.

5:o) Revolver med inrättning för automatisk tätning af fogen mellan pipan och patronkammaren före skottlossningen, karakteriserad dels deraf att den pä kändt sätt i längdrigtningen skjutbara pipan (4) är påverkad af en fjäder (10), som trycker den framåt, och styrd af en genom ett hål i revolverns ram (7) gående styrskena (23) samt fast förenad med den i ramen (7) skjutbart lägrade trumaxeln (0), som vid bakre änden är försedd med en hakformad del (.9), som går ned bakom ett på lianen (3) anbragt stift (13), hvarmed pipan dragés tillbaka dä hanen spännes, och dels deraf att en i ramen (7) skjutbart lagrad, af aftryekaren (12) mot trycket af två fjädrar (20) påverkad regel (25) bestående af tvenne med kilförmiga ändar försedda stänger (24), af aftryekaren föres in i motsvarande hal i styrskenan (23) för att dels skjuta pipan något bakåt och dels qvarhålla pipan i detta läge.

1893 06 29 AG Grusonwerk 4471.txt
Displaying 1893 06 29 AG Grusonwerk 4471.txt.