Patent: Tor Fabian Törnell

Sweden 1430
PATENT №1430
BESKRIFNING
OFFENTLIGGJORD AP
KONGL. PATENTBYRÅN.
T. F. TÖRNELL.
CARLSBORG.
Säkerlietsaftryckare vid revolvrar.
Patent i Sverige från den 15 mars 1888.

Vid den nu för svenska officerare föreskrifna revolverkonstruktionen kan kammarstycket mellan skottlossningarna fritt vridas i en rigtning, livilket förorsakar att kammarstycket oafsigtligt kan blifva stäldt i ott sådant läge, att man vid revolverns bruk, i stället för att afskjuta ett skott, endast låter hanen släpå en tom patronhylsa. Detta är, såsom lätt inses, en stor olägenhet, som vidlåder den ifrågavarande revolverkonstruktionen. En annan olägenhet är, att intet finnes, som hindrar hanen att genom någon beröring af densamma vridas upp, hvarigenom vådaskott möjligen kunna förorsakas.

Den å bifogade ritning uti tig. 3 såsom ett exempel på förändring af svenska officers-revolvern visade anordningen med uti tig. 4 och 5 visad aftryckare och uti fig. 6 i sektion visadt kammarstycke tjenar till att aflägsna de ofvannämda olägenheterna. För jemförelses skull visas uti fig. 1 och 2 den för svenska oftieerarne antagna revolvern med aftryckare, hvilken konstruktion, såsom af ritningen synes lätt kan förändras, så att man erhåller en revolver enligt denna uppfinning, hvilken således i första hand är direkt afsedd for den nämda revolverkonstruktionen, fastän den äfven kan användas å andra revolvrar.

Aftryckaren vid en revolver, inrättad enligt denna uppfinning, är gjord i två delar, en främre del A, den egentliga aftryckaren, och en bakre del B , se fig. 3, 4 och 5. Dessa båda delar äro rörliga kring en och samina tapp C, hvilket bäst utföres på det sätt, att den ena delen förses med ett spår och den andra med en deremot svarande del, som kan ingå i spåret, så att hålen för vridningstappen kunna komma i en rak linie. Mellan bada delarna anbringas en spiral- eller bladfjäder (på ritningen visas en bladfjäder D), som kan inrättas på många sätt, endast den uppfyller det ändamålet att alltid, när någon yttre kraft ej åverkar aftryckaren, hålla båda aftryckardelarna vridna sa långt från hvarandra, som konstruktionen för öfrigt tillåter, På den främre aftryckardelen finnes vid a ett utsprång eller tand, som, då aftryckaren är fri, befinner sig tryckt intill revolverns kammarstycke E, å hvilket finnas klackar F till lika stort antal, som kammarstycket rymmer skott. Dessa klackar äro så stälda, att alltid någon af dem, sedan ett skott blifvit affyradt, befinner sig intill utsprånget a på den främre aftryckardelen. Kammarstycket hindras således af tanden a att vridas ät ena hållet. Från vridning ät andra hållet hindras kammarstycket af den s. k. roteraren. Hanen kan ej heller spännas genom direkt grepp i den samme, förr än man med fingret drager den främre aftryckardelen något tillbaka, ty för att hanen skall kunna spännas på detta sätt, fordras att kainmarstycket skall vara fritt, så att roteraren kan vrida detsamma. Genom att något draga den främre aftryckardelen till baka kan hanen spännas genom direkt grepp i densamme och kammarstycket äfven vridas efter behag i en rigtning. Vid sjelfspänning handteras vapnet såsom vanligt.

Patentanspråk:

Vid revolvrar en anordning för att mellan skottlossningarna hindra revolverns kammarstycke från att vrida sig, bestående deruti, att revolverns aftryckare är delad i två kring en gemensam tapp rörliga delar, mellan hvilka finnes en tjäder, som sträfvar att trycka delarna ifrån hvarandra, och hvilka hafva anliggningsytor, hvarmed den främre delen kan gifva rörelse åt den andra delen, hvarjemte på revolverns kammarstycke finnas klackar, af hvilka någon, då den främre aftryckardelen är fri och således tryckt framåt af den mellan aftryckardelarna befintliga fjädern, efter skottlossningen kommer att befinna sig intill ett utsprång på samma aftryckardel, hvarigenom vridning af kammarstycket hindras.